TDUB

TDUB

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĠİ MESLEK KURALLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

MADDE 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin;birbirleri ve müşterileri ile olan iş ve diğer ilişkilerinde uyacakları meslek kurallarını ve etikilkeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeleri, değerleme faaliyetlerini,Türkiye'deki gayrimenkul değerleme mevzuatı ile Uluslararası Değerleme Standartlarına vebu düzenlemede yer alan mesleki ve etik kurallara uygun olarak yerine getirirler.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu düzenleme, 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun76’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına ve 05.02.2014 tarih ve 2014/5933 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile kabul edilerek 02.04.2014 tarih 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe giren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün 7’nci maddesi birincifıkrasının (b) bendine dayanılarak yapılmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu düzenlemede geçen;

a) Birlik: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’ni,
b) Kanun: 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

ç) Statü: 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 76’ıncı maddesinindördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 05.02.2014 tarih ve 2014/5933 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile kabul edilerek 02.04.2014 tarih 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe giren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nü,

d) Üye: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği gerçek kişi üyeleri olan Değerleme Uzmanlarıve Konut Değerleme Uzmanları ile tüzel kişi üyeleri olan Değerleme Kuruluşlarını,

e) Değerleme Kuruluşu: Kurul tarafından sermaye piyasasında değerleme faaliyetindebulunmak üzere yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarını,

f) Değerleme Uzmanı: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde GayrimenkulDeğerleme lisansına sahip olan kişileri,

g) Konut Değerleme Uzmanı: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KonutDeğerleme lisansına sahip olan ve Statü’nün 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarıncaBirliğe üye olan kişileri,

ğ) Müşteri: Değerleme hizmeti almak üzere Birlik üyeleri ile sözleşme imzalayan gerçek vetüzel kişileri,

İKİNCİ BÖLÜMGenel Ülkelere İlişkin Esaslar

Genel ilkeler

MADDE 5 (1) Üyeler; müşterileridiğer üyeler ve kendi çalışanları ile olan ilişkilerindesaygılı, özenli, adil ve dürüst davranılması, haksız rekabete yer verilmemesi amacıyla,çalışmalarını idari düzenlemeler ile aşağıda yer alan genel ilkeler doğrultusunda sürdürürler.Üyeler; devlet, devlete bağlı kurum ve kuruluşlar, düzenleyici otoriteler ve üyelerinfaaliyetlerini yöneten meslek kuruluşları tarafından çıkarılmış kanun, tüzük, yönetmelik vediğer düzenlemeleri bilir ve söz konusu yasal düzenlemelere bağlı kalırlar.

(2) Değerleme faaliyeti, peşin hüküm içermeyen, açık ve yanlış yönlendirmelere yol açmayan,değerleme anlayışına temel teşkil eden tüm konuları açıklayan, objektif, dürüst ve ehilDeğerleme Uzmanları tarafından yapılır.

Dürüst ve adil davranma ilkesi

MADDE 6 (1) Üyeler her durumda dürüst ve doğru davranmak ve çalışmalarınımüşterilerine, topluma, mesleklerine ve Değerleme Kuruluşlarına zarar vermeyecek birbiçimde yürütmek zorundadırlar. Kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri çalışmalardadoğru beyana dayalı, meslek kurallarına uygun, zamanında ve eksiksiz hareket ederek güvenizedeleyici hareketlerden özenle kaçınırlar.

(2) Değerleme Kuruluşları ve değerleme raporunu imzalayan değerleme uzmanları, konutdeğerleme uzmanları ile sorumlu değerleme uzmanları; hazırlanan raporda ulaşılan sonuçlardolayısıyla; raporun belirlenen standartlara uygun olmaması, yeterli incelemeninyapılmaması, hatalı verilerin kullanılması ve buna benzer nedenlerle müşterilerine veya sözkonusu rapordan faydalanan üçüncü kişilere verdikleri zararlardan müteselsilensorumludurlar. Değerleme Kuruluşunun ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının cezaisorumlulukları saklıdır.

Bağımsızlık ve tarafsızlık

MADDE 7 (1) Üyelerdeğerleme çalışmalarını yürütürken bağımsız ve tarafsız olmalı vebunu sürdürmek için gerekli özeni gösterirler. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst vetarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Üyeler, kendilerininve diğer Üyelerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürebilecek teklif veya taleplerdebulunamazlar ve bu yöndeki teklif veya talepleri kabul edemezler.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar

MADDE 8 – (1) Değerleme Kuruluşu veya Değerleme Uzmanı ile Konut DeğerlemeUzmanının bağımsızlığının zedelendiğine dair tereddüt oluşması halinde, bağımsızlığınortadan kalktığı kabul edilir.

(2) Aşağıdaki durumlarda bağımsızlık ortadan kalkmış sayılırSöz konusu durumların işinkabulünden sonra öğrenilmesi halinde, üye derhal işi sona erdirerek, durumu en geç 1 haftaiçerisinde Birliğe ve ilgili mevzuat uyarınca gerekiyorsa Kurul’a bildirmekle yükümlüdür.

 1. a)  Değerleme Kuruluşlarının ortakları, yöneticileri, Değerleme Uzmanları, KonutDeğerleme Uzmanlarının ve bunların üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil)kan ve sıhri hısımları ile eşleri veya Değerleme Kuruluşları tarafından;

  1. 1)  Değerleme sözleşmesinde öngörülenler dışında müşteriden veya müşteri ileilgili olanlardan, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğininveya menfaat sağlanacağı vaadinin ortaya çıkması,

  2. 2)  Müşteriyle veya müşterinin ortaklarıyla veya müşterinin yönetim, denetimveya sermaye bakımlarından doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunduğuveya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel kişilerle değerlemehizmeti verildiği dönem dâhil olmak üzere son iki yıl içerisinde ortaklıkilişkisine girilmiş olduğunun belirlenmiş olması,

  3. 3)  Müşteri ile müşterinin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüslerive iştiraklerinde değerleme hizmeti verildiği dönem dâhil olmak üzere son ikiyıl içerisinde kurucu, yönetim kurulu başkan veya üyesi, şirket müdürü veyayardımcısı olarak veya önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan başkasıfatlarla görev alınması veya ticari ilişki içinde bulunulması,

  4. 4)  Müşteri veya müşterinin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüslerive iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler dışında borç-alacak ilişkisinegirilmiş olması,

 2. b)  Geçmiş yıllara ilişkin değerleme ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaksızın, müşteritarafından ödenmemesi,

 3. c)  Değerleme ücretinin, değerleme sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması veyapiyasa rayicinden bariz farklılıklar göstermesi, Birlik Üyesi tarafından müşteriyesunulan diğer hizmetler dikkate alınarak belirlenmesi.

(3) Yukarıdaki şartlar Birlik Üyesine dışarıdan hizmet veren kişi ve kuruluşlar için degeçerlidir.

Mesleki özen ve titizlik ilkesi

MADDE 9 - (1) Üyeler, değerleme görevinin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması vedeğerleme raporunun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermekzorundadırlar. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir uzmanın aynı koşullar altındaayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder. Gerekli özen ve titizliğinasgari kıstası, değerleme faaliyetine ilişkin Kurul ve Birlik düzenlemelerine eksiksizuyulması, iç kontrol sistemi kurulması ve gerekli diğer tedbirlerin alınmasıdır. Üyeler,değerleme faaliyetini gerektiği şekilde planlamak, program yapmak, yeterli miktarda, uygunnitelikte ve güvenilir bilgi ve belge toplayarak inceleme yapmak, düzenli çalışma kâğıtlarıhazırlamak ve görüşünü, özen ve titizlikle düzenleyeceği değerleme raporunda açıklamakzorundadır.

Kaynakları etkin kullanma ilkesi

MADDE 10 - (1) Üyeler faaliyetleri için mevzuatla öngörülen maddi, teknolojik ve beşerikaynakları etkin ve verimli şekilde kullanırlar.

Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi

MADDE 11 - (1) Üyeler, mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslekadabını dikkate alarak yürütürler. Ticari amaçlarla birlikte toplumsal yararı ve çevreye saygıyıda gözetirler. Saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özengösterirler.

Suç Gelirlerinin aklanması ile mücadele

MADDE 12 (1) Tüzel Kişi üyelerden Değerleme Kuruluşları; sermaye piyasasıfaaliyetlerinin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, uluslararası ve ulusalmevzuat hükümleri çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarlamücadele konusunda şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasıiçin gerekli önlemleri alarak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerleişbirliği yaparlar ve kendi iç bünyelerinde de bu amaca yönelik önlemleri alır ve çalışanlarıiçin eğitim programları düzenlerler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMMüşterilerle İlişkiler

SözleĢme zorunluluğu
MADDE 13 - (1) Üyeler, müşteriler ile iş ilişkilerini, tarafların edimlerini ve mesleki faaliyeti

içeren yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütürler.

(2) Gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule dayalı hak ve faydalarınBirlik Üyesi tarafından değerlemesinin yapılabilmesi için Birlik Üyesi ile müşteri arasındatarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve mevzuattaki asgari unsurları içerendeğerleme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

Adil davranma
MADDE 14 - 
(1) ÜyelerMüşterileriyle olan ilişkilerinde sadakat ve özen borcu

yükümlülüklerini göz önünde bulundururlar ve tüm müşterilere adil davranmalıdırlar.

Çıkar çatıĢmaları

MADDE 15 - (1) Değerleme uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları çalışmaları sırasındaortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarınıetkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermemek, inceleme sonucunda ulaştıklarıgörüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarındaaçıklamak zorundadırlar.

Sır saklama

MADDE 16 - (1) Üyeler; müşterileri ve değerlemesini yaptıkları işlerle ilgili bilgileriaçıklayamazlardoğrudan veya dolaylı kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamaveya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük görevdenayrılmadan sonra da devam eder.

(2) Ancak; Müşterilerinin açık onayı veya talebinin olması, mevzuat uyarınca yetkili kamukuruluşlarınca talep edilmesi halinde ilgili kişi ve kuruluşlara söz konusu bilgiler verilebilir.

ÇalıĢanların müĢterilerle iliĢkileri

MADDE 17 (1) Değerleme Kuruluşu çalışanları;

a) Müşterilerle etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmezler,

b) Değerleme Uzmanının tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasınıetkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan yada dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. DeğerlemeUzmanları müşterilerden hediye almazlar.

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

 •   Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar

 •   Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya

  hediyeler

 •   Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna

  benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler

 •   Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el

  sanatları ürünleri

 •   Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler

  c) Konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından, gerekse müşterilerinin işolanaklarından doğrudan ya da dolaylı menfaat temin edemezler.

  Müşteri Şikayetleri

  MADDE 18 - (1) Üyeler, müşterilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlüsorularına cevap vermekle birlikte, müşteri şikayetlerinin nedenlerini araştırarak, haklı şikayetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırlar. Üyeler, şikayete neden olan hatalıuygulamaların düzeltilmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi amacı ile çalışanlarınıbilgilendirirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Diğer Üyelerle İlişkilerMesleki sorumluluk, dayanışma ve bilgi alışverişi

  MADDE 19 - (1) Üyeler, değerleme sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi amacıyladayanışma içinde hareket ederler.

  (2) Üyeler, değerleme hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi temel hedefine dönük olarakyapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere Birlik bünyesinde oluşturulacak bilgi bankası içinyasal olarak sır kapsamında bulunmayan verilerin Birliğe gönderilmesine ve bunlarınkayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Birlik Yönetim Kurulu Kararıkapsamında açık, anlaşılır ve öngörülen süre içinde sağlarlar.

Haksız rekabetin önlenmesi

MADDE 20 - (1) Üyeler, değerleme sektörünün dürüst, rekabetçi ve etkin bir yapı içerisindegelişmesi için üzerlerine düşen görevleri mesleki sorumluluk bilinci ve Birlik tarafındanyayımlanan mesleki kurallar çerçevesinde yerine getirirler. Bu kapsamda Üyeler;

a) Yanıltıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunamazlar.

b) Bilerek aldatıcı, hatalı, taraflı, gerçeğe aykırı, mesnetsiz görüş ve analiz içeren raporhazırlayamaz ve bildiremezler.

c) Hukuka ve mevzuata uygun davranmalıdır.

ç) Sahip olmadığı mesleki nitelikleri taşıyormuş iddiasında bulunamaz ve bilerek bu yanlışbilgiyi etrafa yayamazlar.

d) İş alabilmek için bilerek yanlış, yanıltıcı ve abartılı beyanlarda bulunamaz ve bu şekildereklamını yapamazlar. Diğer üyelerin ticari itibarlarını zedeleyecek ve adil alım-satımilkelerini ihlal edecek şekilde davranamazlar.

e) Göreve yardımcı olan personelin veya emri altında çalışanların Türkiye DeğerlemeUzmanları Birliği Meslek Kuralları’na bağlı olmalarını temin etmelidir.

f) Haksız rekabet sonucunu doğuracak yukarıda sayılan fiillere benzer nitelikteki diğerfiillerde bulunamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜMÇalıĢanlarla İlişkiler

Çalışanların genel nitelikleri

MADDE 21 - (1) Üyeler çalışanlarının, mesleğin toplumdaki saygınlığını ve değerlemesektörüne duyulan güveni geliştirmek amacıyla çalışmalarını ve görevlerinin gerektirdiği bilgibirikimi, dürüstlük ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını ve çalışanlarının hak veyararlarını gözetirler.

Mesleki yeterlilik
MADDE 22 - 
(1) Mesleki yeterlilik, üstlenilecek görevin gerektirdiği eğitim ve mesleki

deneyimlerinin değerleme çalışmalarının yürütülmesine yetecek düzeyde olmasını ifade eder.

(2) Mevzuatın öngördüğü alanlarda gerekli lisansa sahip olunması ve Birlik tarafından yapılandüzenlemeler ve yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Meslek Kuralları’na uyumsağlanması, mesleki yeterliliğin sağlanması anlamına gelir.

Yapılabilecek faaliyetler ve yasaklar

MADDE 23 - (1) Tüzel kişi üyelerden Değerleme Kuruluşları, gayrimenkullerle ilgili piyasaaraştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumununanalizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değerianalizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilirler.

(2) Değerleme Kuruluşları, gayrimenkul değerleme faaliyetleri haricinde birinci fıkradabelirtilen faaliyetler dışında emlak komisyonculuğu dâhil başka bir faaliyette bulunamazlar.

(3) Değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanları ise;

 1. a)  Aynı anda birden fazla değerleme kuruluşunda istihdam edilemezler, ortak olamazlar,başka sermaye piyasası kurumlarında ortak veya yönetici olamazlar,

 2. b)  Gayrimenkul değerleme faaliyetinin yanı sıra bu maddenin ilk fıkrasında belirtilenfaaliyetler dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar,

 3. c)  Meslekleri ile ve meslek onurlarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunamazlar,

 4. d)  Bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı işleri kabul edemezler,

 5. e)  Kendilerine değerleme hizmeti verdikleri ortaklıklarda ve iştiraklerinde her ne unvanla

  olursa olsun aradan 2 yıl geçmedikçe görev alamazlar. Şirkette, tam zamanlı istihdamedilmeksizin sözleşme imzalamak suretiyle çalışan Değerleme Uzmanları ile KonutDeğerleme Uzmanlarına ise (b) bendi uygulanmaz. Ancak bu kişiler her durumdaemlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamazlar.

Kariyer geliĢimi

MADDE 24 - (1) Üyeler, tüm çalışanlarına görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekliaraçları, başarılı olabilmeleri için gerekli bilgiyi, becerilerini geliştirebilmeleri için gereklieğitim programlarını ve kariyer gelişimleri için gerekli fırsatları mali güçleri çerçevesindesağlamaya özen gösterirler.

(2) Üyeler, Değerleme Uzmanlarının ve Konut Değerleme Uzmanlarının meslekiilerlemelerinde bilgi, yetenek ve kişisel başarı kadar Birliğin Meslek Kuralları’na bağlılık vebunların uygulanmasındaki özeni de değerlendirmelerinde ölçüt olarak alırlar.

ALTINCI BÖLÜMÇeĢitli Hükümler

Kurum bazında etik kurallar belirlenmesi ve denetimi

MADDE 25 - (1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, mevzuatta ve burada yer alanhükümlere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, Değerleme Kuruluşlarının faaliyetlerine,müşteri ve çalışanlarıyla olan ilişkilerine dair etik kuralları, Türkiye Değerleme UzmanlarıBirliği Etik Sözleşmesi ile belirler ve gerekli durumlarda günceller.

(2) Değerleme Kuruluşları, çalıştırdıkları kişilerden, Türkiye Değerleme Uzmanları BirliğiEtik Sözleşmesinin yürürlüğe girmesini izleyen altı ay içerisinde işbu düzenlemeye uygunolarak okunup anlaşıldığına ve görev süreleri içerisinde bu ilkelere uygun hizmet verileceğinedair imzalı taahhütname alırlar.

(3) Değerleme Kuruluşları, çalıştırdıkları kişilerin bu kurallara uymasını denetlerler.

Birlik ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler

MADDE 26 - (1) Üyeler, Birlik ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilişkilerindemevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla Birlik ve bilgi istemeye yetkili kurum vekuruluşlarca istenebilecek bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesikonularında gereken özeni gösterirler ve çalışmaları kolaylaştırıcı şekilde hareket ederler.

Meslek kurallarının geliştirilmesi

MADDE 27 - (1) Üyeler, etik ilkelerin ve meslek kurallarının geliştirilmesi ve gerektiğindedeğişiklikler yapılmasını sağlamak üzere, Birlik Yönetim Kurulu’na diledikleri zaman yeniöneriler getirebilirler.

Yaptırım
MADDE 28 - (1) Bu düzenlemeye aykırılıklar Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihteyürürlüğe girer. 

Ofis & Danışmanın Bilmesi Gereklenler

hazır emlak sitesi